Naputak za primjenu pravilnika

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja prihvaćen je na Skupštini HOK- a održanoj 14. prosinca 2007.

Stupit će na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Člankom 2. propisano je da će se dozvola izdati osobama koje ispunjavaju Zakonom o obrtu propisane uvjete, a to su:

* - obrtnici s položenim majstorskim ispitom;
* - osobe (dakle mogu biti i obrtnici i zaposlenici u obrtu) kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju do 01.07 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
* - osobe sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
* - fizičke osobe – izumitelji na temelju ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna ako imaju položen ispit kojim se dokazuju osnova znanja o poučavanju naučnika i ako imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koji izvode praktični dio naukovanja;
* - fizičke osobe s odgovarajućom srednjom stručnom spremom ako je sjedište obrta na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, zakonom o brdsko – planinskim područjima i zakonom o otocima, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika i ako imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koji izvode praktični dio naukovanja;
* - osobe koje do 10. srpnja 2007. imaju registriran obrt, odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.

Praktični dio naukovanja može se izvoditi i u pravnoj osobi (članak 40. Zakona o obrtu pod pravnom osobom podrazumijeva trgovačko društvo, ustanovu ili zadrugu), ako pravna osoba zapošljava:

* - osobu s položenim majstorskim ispitom ili
* - osobe kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju do 01. 07. 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
* - osobu sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
* - fizičku osobu – izumitelja na temelju ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna ako imaju položen ispit kojim se dokazuju osnova znanja o poučavanju naučnika i ako imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koji izvode praktični dio naukovanja; ili
* - fizičku osobu s odgovarajućom srednjom stručnom spremom ako je sjedište pravne osobe na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, zakonom o brdsko – planinskim područjima i zakonom o otocima, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika i ako imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koji izvode praktični dio naukovanja.

Upravni odbor donio je Odluku o dodjeli knjige "Radna pedagogija" svakoj osobi koja ima obvezu polaganja ispita kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.

Nije potrebno zahtijevati Rješenje Ureda za gospodarstvo da rade na obrtnički način, jer nijedan članak Zakona koji govori o dozvolama više ne propisuje kao uvjet da pravna osoba obavlja obrt u skladu s člankom 1. Zakona o obrtu.

Člankom 2. propisano je isto tako da dozvolu izdaje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore. Prije ispisa licenci potrebno je u Odjel za obrazovanje HOK-a dostaviti popis obrta i pravnih osoba za koje je Komisija ustanovila da udovoljavaju uvjetima za dobivanje licence. Nakon što Upravni odbor HOK-a usvoji listu licenciranih obrta stručni suradnik za obrazovanje županijske komore šalje ispunjene obrasce licenci na potpis u HOK.

Komisije za svako pojedino zanimanje ili grupu srodnih zanimanja imenuje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore. Novina je da prijedlog za članove komisija područna obrtnička komora traži od udruženja obrtnika na čijem području će komisija djelovati. Komisije mogu biti imenovane prema udruženjima obrtnika ako tako procijeni područna komora, tako da jedna područna obrtnička komora može imati više komisija za jedno zanimanje.

Prijedlog za imenovanje komisije dostavlja se Odboru za strukovnu izobrazbu, na propisanom obrascu.

Člankom 4.Pravilnika propisan je sastav komisije za licenciranje, a člankom 5. propisano je što prijedlog za komisiju mora sadržavati.

Dokumentacija iz članka 5. čuva se u područnoj obrtničkoj komori, a suradnik za obrazovanje iz te komore je odgovoran da svaki predloženi član udovoljava traženim uvjetima.

Član komisije ima dva člana. Za predsjednika komisije imenuje se obrtnik s položenim majstorskim ispitom, ili obrtnik kojem Zakon o obrtu priznaje prava koje imaju osobe koje su položile majstorski ispit ili obrtnik s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem. Član komisije mora biti nastavnik odgovarajuće struke iz srednjih strukovnih škola u kojima se ostvaruju programi za obrtnička zanimanja. Preporučujemo da to budu nastavnici zaduženi za praćenje praktične nastave. Samo u iznimnim slučajevima za člana komisije može biti imenovana osoba s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem, ukoliko na području županije nema škole za ona obrtnička zanimanja za koja se traži dozvola. (primjerice u mnogo županija nema škola koje školuju učenike za zanimanje plinoinstalater, a postoji mogućnost da učenik koji pohađa školu u drugoj županiji želi obavljati praksu u županiji u kojoj živi).

Svakom članu može biti imenovan zamjenik. Savjetujemo gdje god je to moguće da se zamjenik imenuje da bi izbjegli prečesto imenovanje komisija. Članovi komisije moraju potpisati suglasnost za rad u komisiji. Potpisom članovi komisije garantiraju da će aktivno sudjelovati u radu komisije.

Tajnik komisije može biti stručni suradnik za obrazovanje ili drugi predstavnik stručne službe područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika. Tajnik komisije priprema dokumentaciju, vodi zapisnik i sl.

Članak 9. propisuje da obrtnik, odnosno pravna osoba može zahtjev za dozvolu predati u udruženju obrtnika ili u područnoj obrtničkoj komori . Uz zahtjev potrebno je priložiti dokumente kojima se dokazuju propisani uvjeti. Ukoliko je zahtjev predan u Udruženju obrtnika tada tajnik UO dostavlja zahtjev i pripadajuću dokumentaciju u područnu komoru kako bi stručni suradnik za obrazovanje provjerio da li su zadovoljeni kadrovski uvjeti. Nakon provjere dokumentacija se dostavlja komisiji kako bi mogla izvršiti uvid i provjerila materijalne uvjete.

Obrtnik, odnosno pravna osoba prilaže: presliku obrtnice, odnosno presliku Rješenja trgovačkog suda. Za osobu koja će biti zadužena za provedbu praktičnog dijela naukovanja potrebno je priložiti presliku majstorske diplome ILI diplome fakulteta , više ili visoke škole, odnosno presliku svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju. Ukoliko ta osoba nema položen majstorski ispit mora biti priložena i preslika potvrde o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja iz poučavanja naučnika. Potrebno je priložiti i presliku Uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način ili Uvjerenja o položenom općem dijelu stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu ili drugi odgovarajući dokument sukladno čl. 19. Zakona o zaštiti na radu "NN" 59/96, 94/96 i 114/02 – pročišćeni tekst). Po službenoj dužnosti traže se podaci iz kaznene evidencije. Obrazac zahtjeva nalazi se u "Narodnim novinama" 25/2000 u Pravilniku o kaznenoj evidenciji. Ukoliko sam vlasnik obrta ne udovoljava uvjetima, tada se podaci traže za osobu koja je zadužena za provedbu praktičnog dijela naukovanja.

Po podnesenom zahtjevu komisija obavlja uvid. Na temelju uvida sastavlja se zapisnik i izrađuje se prijedlog za izdavanje licence . Na temelju prijedloga komisija za licenciranje Upravni odbor HOK-a izdaje dozvolu koju potpisuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore. Ukoliko se tijekom uvida ustanovi da obrtnik/prana osoba ne udovoljava uvjetima tada se u rubriku c – zapisnika upisuje kosa crta na predviđene linije. Obrazac zapisnika sastavni je dio Pravilnika.

Obrasci dozvola također su sastavni dio Pravilnika. Postoje tri vrste obrasca dozvole. Dozvola "majstorskom obrtu za pravo prijema naučnika" izdaje se onim obrtima čiji je vlasnik obrtnik s položenim majstorskim ispitom u zanimanju za koje se traži dozvola. Dozvola "obrt s pravom prijema naučnika" izdaje se obrtnicima koji nemaju položen majstorski ispit u zanimanju za koje traže dozvolu, za obrtnike koji upošljavaju osobu na temelju koje dobivaju dozvolu, bez obzira ima li ta osoba položen majstorski ispit ili pak udovoljava nekom od drugih uvjeta. S obzirom na činjenicu da se u pojedinim obrtima obavlja više djelatnosti može se dogoditi da jedan obrt ostvari pravo na obje vrste dozvola.Za pravne osobe predviđena je treća vrsta dozvola "pravnoj osobi za pravo prijema naučnika". Novina u svim obrascima jest činjenica da se u obrasce upisuje broj naučnika koje obrt/pravna osoba može primiti na naukovanje, kao i ime i prezime stručnog učitelja.

Članak 11. propisuje sadržaj evidencije vezane uz licenciranje. Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatske obrtničke komore propisano je da se Zapisnici o postupku utvrđivanja uvjeta za dobivanje dozvole (licence) za izvođenje praktičnog dijela programa naukovanja čuvaju trajno, a preslike dokumenata temeljem kojih je izdana dozvola čuvaju se 4 godine.

Članci 13. i 14. govore o obvezama obrtnika/pravne osobe vezane uz upise učenika, kao i promjenama koje se odnose na pravo prijema naučnika na praktični dio naukovanja. Primjerice o promjeni stručnog učitelja, promjeni sjedišta obrta ili broja naučnika o kojima želi skrbiti. Ukoliko dođe do promjene, obrtnik/pravna osoba dužna je popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole(licence) na kojem je potrebno zaokružiti u gornjem desnom kutu – promjena.

Ukoliko se radi o promjeni sjedišta obrta tada komisija mora obaviti uvid kako bi ustanovila da li novi prostor udovoljava svim traženim uvjetima.

Ukoliko se radi samo o promjeni majstora stručnog učitelja, tada je dovoljno da stručni suradnik za obrazovanje područne obrtničke komore provjeri uvidom u dokumentaciju odgovara li ta osoba traženim uvjetima.

U oba slučaja izdaje se novi obrazac dozvole, ali u slučaju da komisija ne izlazi ponovno na uvid tada nije potrebno naplaćivati ponovno licenciranje.

Članak 15. propisuje Odboru za strukovnu izobrazbu mogućnost pokretanja postupka za oduzimanje dozvole ukoliko to zatraži obrtnik/pravna osoba koja ima dozvolu; ukoliko to zatraži područna obrtnička komora, strukovna škola ili roditelji odnosno staratelji naučnika. Ukoliko i sam Odbor primi saznanja o nepoštivanju provedbenih propisa u vezi licenciranja može također pokrenuti isti postupak.

U slučaju prestanka važenja ili oduzimanja dozvole raskida se sklopljeni ugovor o naukovanju i tada područna obrtnička komora mora rasporediti naučnike u drugi obrt koji ima dozvolu.

VAŽNO!!! OBRASCI SU SASTAVNI DIO PRAVILNIKA I NE SMIJU SE MIJENJATI PO VLASTITOM NAHOĐENJU.

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Prijava za ispit radne pedagogije29.5 KB
Microsoft Office document icon Zahtjev za izdavanje licence30.5 KB