Grad Zagreb - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021.
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KULTURU

 
na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), te Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), objavljuje 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021.

Više na poveznici:

https://www.zagreb.hr/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kul/148869