POJAŠNJENJE za neke obveze iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

NAPOMENA:  Poslodavci koji nemaju zaposlenih radnika niti učenika na praksi nisu dužni obavljati navedene  obveze osim točke 9. i 12.

 1. Procjena rizika: obveza je propisana temeljem čl. 18 st. 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18); te Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19) za sve pravne osobe koje imaju zaposlene radnike. Procjena rizika se ažurira samo kada ima promjena u radnom procesu (novi poslovi, proširenje djelatnosti, nova tehnologija, nove poslovnice i sl.) Nema propisanog roka za ažuriranje. Napomena: Kažnjivo je ako poslodavac nema Procjenu rizika; ako Procjena rizika nije dostupna radnicima na mjestu rada i ako nema dokaza da su radnici sudjelovali u izradi iste.
 2. Plan evakuacije i spašavanja: obveza je propisana temeljem čl. 55 st. 1. Zakona o zaštiti na radu i odnosi se na sve poslodavce s poslovnim prostorom, nema nikakvog ograničenja u površini prostora. Ista je obveza za lokal od 10 m2 i 500 ili 1000 m2; Napomena: Kažnjivo je ako ne postoji dokaz o provođenju vježbi evakuacije i spašavanja svake 2 godine.
 3. Obavljanje poslova zaštite na radu: obveza je popisana temeljem članka 20. Zakona o zaštiti na radu, te članka 4., 5. i 6. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19) za sve pravne osobe koje imaju zaposlene radnike ili osobe na radu. Napomena: Poslodavci koji imaju položen majstorski ispit u djelatnosti koju obavljaju mogu sami obavljati navedene poslove. Svi bez majstorskog ispita moraju se osposobiti za obavljanje poslova ili potpisati ugovor s ovlaštenom tvrtkom. Propisana kazna je 30.000,00 kuna za one koji nemaju provedenu navedenu mjeru.
 4. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način: obveza je propisana temeljem čl. 27. Zakona o zaštiti na radu i odnosi se na SVE zaposlene (u roku 60 dana od zapošljavanja), Napomena: dokumentacija od bivšeg poslodavca – ne vrijedi
 5. Osposobljavanje radnika iz zaštite od požara: Provodi se temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom NN 61/94 i obvezno je za sve zaposlenike u pravnim osobama bez obzira na djelatnost. Oslobođeni su radnici koji imaju status DVD vatrogasca ili časnika, osobe mlađe od 15 godina te starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene). Napomena: dokumentacija od bivšeg poslodavca – vrijedi i kod novog poslodavca. 
 6. .Osposobljavanje poslodavca za obavljanje poslova ZNR: obveza je propisana temeljem čl. 29. Zakona o zaštiti na radu; osposobljavanje se ponavlja svakih 5 godina.
 7. Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći: obveza je propisana temeljem čl. 56. st.2. Zakona o zaštiti na radu ; na 20 zaposlenih 1 mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći – osposobljavanje provodi Crveni križ RH ili specijalist medicine rada. Napomena: dokumentacija od bivšeg poslodavca – vrijedi i kod novog poslodavca.
 8. Ugovor za obavljanje poslova medicine rada: obveza je propisana temeljem čl. 80  st.2. Zakona o zaštiti na radu. Ugovor se potpisuje na propisanom obrascu s zdravstvenom org. koja u djelatnosti ima medicinu rada ili spec. med. rada u privatnoj praksi.
 9. Ispitivanje instalacija: temeljem čl. 42. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je DUŽAN redovito provoditi ispitivanja električnih instalacija (otpor izolacije, zaštite od indirektnog napona dodira). Ukoliko navedena ispitivanja provodi upravitelj građevine na razini poslovnog objekta u kojem je smješten poslovni prostor, kopije zapisnika trebao bi dostaviti poslodavcu. Pripisani rok ispitivanja je svake 4 godine - Tehnički propis za niskonaponske instalacije (N.N. 05/10)
 10. Ispitivanja u radnom okolišu: temeljem čl. 45. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je DUŽAN provesti ispitivanja u radnom okolišu (mikroklima, buka, rasvjeta).
 11. Ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja s povećanim opasnostima) - temeljem čl. 42. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je DUŽAN redovito provoditi ispitivanja radne opreme.
 12. Ostalo: u poslovnom prostoru i u službenom vozilu, poslodavci su DUŽNI osigurati odgovarajući broj vatrogasnih aparata (ovisno o površini) i redovito ih servisirati (jednom godišnje); ukoliko u prostoru koristite plinska trošila (štednjaci, peći, bojleri i sl.) poslodavac je DUŽAN iste ispitivati jednom u dvije godine; ukoliko su izvedene plinske instalacije iste se također ispituju na nepropusnost od strane distributera ili ovlaštene tvrtke u propisanim rokovima.   

MOLIMO PROVJERITE VALJANOST VAŠIH  DOKUMENATA !

Pripremio: Davor Tuđa -ZOP Tehnološke usluge

PrilogVeličina
Datoteka zakon_o_zastiti_na_radu_-_prekrsajne_obveze.docx19.89 KB