Porezne promjene od 1. siječnja 2020. godine

Podsjetnik na bitne porezne promjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020.  
Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
•    zadržana opća stopa od 25% 
•    proširen obuhvat stope od 13%
o    za nositelje fonogramskih prava
o    za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering
     objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),
•    povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn 
•    izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i
    sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja
     usluge 
•    usklađenje s Direktivom Vijeća EU - pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.
Porez na dobit
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
•    uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:
1. primjenu stope od 12% 
2. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
3. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu
•    usklađenje s Direktivom Vijeća EU - o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje
     unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti
•    skraćen rok za podnošenje PD prijave -  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje
    likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana
•    obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana 
     prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak
•    inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika,
     zabavljača i športaša)
Porez na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
•    povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn
•    umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 
     do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn
•    u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme 
     praktičnog rada i naukovanja
•    proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:
- primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju
   općekorisnu svrhu
- naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
- uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
•    naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom
•    predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i
     studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog
     osobnog odbitka
•    poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana
     dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca
•    poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti
     plaće s ciljem administrativnog rasterećenja 
•    poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti
      radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima 
•    izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika
     poreza na dobit 
•    porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna
     jedinica nalaze 
•    propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:
1. kontrola ponašanja
2. financijska kontrola
3. odnos među strankama
•    uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu,
     više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća 
•    pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.
Opći porezni zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
•    proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene –
     jačanje načela „Sadržaj iznad forme“
•    iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa
      omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni
•    u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u
      trenutku smrti
Fiskalizacija
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
•    od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na
      kojima se navode podaci o plaćanju
•    od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu
Poseban porez na motorna vozila
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
•    primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i
     predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.
Administrativna suradnja u području poreza
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
•    usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na
     prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje 
•    rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o
     kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se
     izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje.
     Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili
     potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o
     primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika.
 
                                                                                                                                                                  Izvor: Porezna uprava
 
**Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2020. godinu.
Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 106/19 s početkom primjene od 1. siječnja 2020. godine, a odnosi se na puno radno vrijeme radnika.
Ujedno podsjećamo da je Državni zavod za statistiku objavio iznose prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019.  Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. iznosila je 6.434 kune.  Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. iznosila je 8.742 kune.
Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna  osiguranja u 2020. godini
Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020.g.(Narodne novine 125/2019 )
Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2020. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2019. godine, koja iznosi 8.742,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku. 
Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja 2020. godine možete pronaći u dokumentu u prilogu objave.
Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2020.
 
***Od 1. siječnja 2020. na snagu stupaju Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit za fizičke osobe obveznike poreza na dobit
U Narodnim novinama, br. 121 od 11.12.2019., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu dana 1.1.2020.
Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit od 1.1.2020. pored niza promjena izdvajamo sljedeće:
• Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obveznik je poreza na dobit ako: izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ili ako obavljanjem djelatnosti u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kuna.
• Porez na dobit plaća se po stopi:
1. 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kn ili
2. 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 7.500.000,00 kn.
• Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dobit te je u 2019. godini ostvarila ukupni primitak manji od 7.500.000,00 kuna, može postati obveznikom poreza na dohodak, uz uvjet da preda zahtjev za prelazak iz sustava poreza na dobit u sustav poreza na dohodak nadležnoj Poreznoj upravi.
Rok za predaju zahtjeva je 20. siječanj 2020. godine.
Iznos ostvarenih primitaka jedini je kriterij za obveznu promjenu načina oporezivanja (drugi uvjeti – visina ostvarenog dohotka, vrijednost dugotrajne imovine i prosječan broj zaposlenih brisani su iz odredbi Zakona).
• Poreznu osnovicu prema novčanom načelu može utvrđivati porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kn.
 
***Obveze “paušalista” na kraju poslovne godine – podsjetnik
Podsjećamo sve obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu da je zakonski rok za predaju izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu i prirezu poreza na dohodak, odnosno obrasca PO-SD, najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine tj. najkasnije do 15. siječnja 2020. godine. Obrazac PO-SD se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, odnosno elektroničkim putem, ako su paušalisti korisnici sustava ePorezna.
Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2019. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa (obrazac KPR) te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.
U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem obrtničke djelatnosti osim primljene novčane potpore za samozapošljavanje dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje