VAŽNO!!! POREZNA REFORMA-NEOPOREZIVI PRIMICI

Na seminaru TEB-a na temu Novine od 01.09.2019.-Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak, bila je gđa Marina Perković, evo što je izdvojila 

POREZNA REFORMA-NEOPOREZIVI PRIMICI
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br.80/19 i stupio na snagu 1.rujna 2019.god.
Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak, a jedan već postojeći se povećava:
 
1. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika-do 5.000,00 kn godišnje.
Nije potrebna dokumentacija za pravdanje tog troška, jedini je uvjet da se isplaćuje na tekući račun radnika, obrtnika ili nosioca slobodnih zanimanja. Dokument koji prati isplatu može biti Odluka poslodavca ili Ugovor o radu ili Pravilnik. Ova naknada ne umanjuje iznos dnevnica radniku .Način isplate može biti u mjesečnim tranšama, jednokratno ili nekom trećom dinamikom.Za 2019.god.može se isplatiti u razdoblju od 01.09.2019. god. do 31.12.2019.god. u punom iznosu od 5.000,00 kn. Šifra na JOPPD obrascu je 65.
 
2. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije-do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem sa računa poslodavca ili kreditnom karticom poslodavca. Naknadne refundacije izdataka radnika se ne priznaju.
Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena neovisno o datumu plaćanja navedene usluge. Mora postojati kontinuitet troškova prehrane kroz godinu i evidencija po radnicima korisnicima prehrane.Za 2019.godinu se, iznimno, može priznati cjelokupni neoporezivi iznos u periodu od 01.09.-31.12.2019.god.po radniku uz navedene uvjete. Šifra na JOPPD obrascu je 66.
Tijekom godine, poslodavac prema radniku mora primjenjivati samo jedan od ova 2 modela (pod 1. ili pod 2.-nema kombinacija).
Strogo je zabranjeno poslodavcima smanjiti bruto plaću uz istovremeno uvođenje novih neoporezivih naknada. Ministarstvo rada i Ministarstvo financija pratit će provođenje ovih novina preko JOPPD obrasca i putem prijava samih radnika.
 
3. Povećao se neoporezivi iznos dnevnica za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu sa 170,00 kn na 200,00kn za punu dnevnicu, odnosno sa 85,00 kn na 100,00 kn za pola dnevnice. Na poslodavcima je da odluče da li će povećavati dnevnicu ili ne. Iznos dnevnica prvenstveno ovisi o internim pravilima poslodavca( Pravilnik, Ugovor o radu, Kolektivni ugovor).
 
4. Ukidaju se odredbe o smještaju sezonskih radnika jer se nove odredbe odnose na sve radnike, uključujući i sezonske. Neoporezivo se priznaju troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije-do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem.
Pritom mora biti zadovoljen uvjet da postoji Ugovor o najmu ili Račun ,gdje isti glase ili na radnika ili na poslodavca. Ako glase na poslodavca tada poslodavac i radnik sklapaju Ugovor o korištenju stana.
Slijedeći uvjet je da naknada za smještaj mora biti isplaćena na tekući račun radnika -šfra na JOPPD obrascu je 68 ili poslodavac direktno plaća trošak najmodavcu transakcijskim putem-šifra je 67.Trošak smještaja ne smije biti plaćen u gotovini.
 
5. Naknada troškova redovne skrbi predškolske djece radnika neoporezivi su do visine stvarnih izdataka na temelju vjerodostojne dokumentacije i isplaćuju se na tekući račun radnika. 
Neoporezivi troškovi za vrtić kao i za ostale pravne ili fizičke osobe koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi mogu se isplatiti za cijelu 2019.godinu.
Radnik je obavezan poslodavcu prije isplate dostaviti Izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška. Šifra na JOPPD obrascu je 70.
 
6. Naknada za troškove ugostiteljskih ,turističkih i drugih usluga za odmor radnika do iznosa od 2.500,00 kn godišnje. To je mjera Ministarstva za turizam te će stupiti na snagu nakon donošenja posebnog propisa nadležnog Ministarstva. Očekuje se primjena od 01.01.2020.god.